Voorwaarden

artikel 1 inktbv.nl Privacyverklaring

artikel 2 achteraf betalen via Focum 

 

artikel 1

Bedrijfsnaam: van Amstel Computershop vof (www.inktbv.nl)

Eigenaar: B.A.M. van Amstel Oijenseweg 10a 5346 ST Oss

Wij verwerken persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten op onze website en in e-mails.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens en betalingsgegevens. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekers ervaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte product aanbevelingen te doen. We gebruiken ook persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor legitieme marketingdoeleinden.

Wij gebruiken Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen. Wij gebruiken Sisow en Focum als verwerker om namens ons betalingen te verwerken. Wij gebruiken GLS en Post.nl als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen. We gebruiken Inboxify als processor om marketing e-mails te versturen en te volgen.

Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder: Autoriteit Persoonsgegevens.

De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

 

 

Inktbv.nl zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in een optimale beveiligde omgeving.

Wij maken gebruik van uw gegevens om een bestelling zo snel, gemakkelijk en naar wens van u te laten verlopen. Voor het overige zal inktbv.nl en haar medewerkers uw gegevens uitsluitend gebruiken na goedkeuring van u.

inktbv.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden
inktbv.nl zal op geen enkele wijze uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen. inktbv.nl zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen hen die betrokken zijn bij het verwerken en uitvoeren van uw bestelling(en).

Uw gegevens worden beheerd in een veilige omgeving
Bij deze webshop wordt gebruik gemaakt van een van de modernste technieken om gegevens te beveiligen.

Recht op inzage en/of correctie U heeft het recht op inzage/correctie van vermelden gegevens die op u betrekking hebben en door ons worden bewaard.artikel 2

A.       Algemeen over achteraf betalen

Bij achteraf betalen kunt u eerst uw bestelling ontvangen en dan de factuur betalen. Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Focum Commerce B.V. Indien akkoord kunt u achteraf betalen en ontvangt u van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet u binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

Het versturen van de factuur en de inning van uw betaling wordt door ons uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Op onze digitale factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

U dient dit vakje aan te klikken om aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunt u hier lezen.

Noot: de Eigenaar website  is vrij om aanvullend als instructie en/of communicatie een aantal punten uit de algemene contractvoorwaarden tevens te vermelden bij de algemene informatie (bijv. voorwaarden gebruik AchterafBetalen, zie hieronder bij hoofdletter B).

 

B.       Algemene voorwaarden AchterafBetalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a.   Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

·         U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Van Amstel computershop vof producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

·         U bent 18 jaar of ouder;

·         Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald Van Amstel computershop vof uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

·         U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

·         U bent verplicht Van Amstel computershop vof op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Van Amstel computershop vof per email of schriftelijk aan de Klantenservice Van Amstel computershop vof worden doorgegeven.

·         U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b.   Wijze van betalen door Klant:

·         Van Amstel computershop vof heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Van Amstel computershop vof een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

·         Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

·         U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Van Amstel computershop vof en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Van Amstel computershop vof, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Van Amstel computershop vof wordt erkend.

·         Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c.   Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

·         Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.

·         Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

·         Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Van Amstel computershop vof het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

·         Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

·         Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Van Amstel computershop vof, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

·         Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

·         Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.

·         Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d.   Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.